Terms and Conditions

Algemene Voorwaarden  – juni 2020

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de werkzaamheden van traits finder B.V., kantoorhoudende in Wijk bij Duurstede  aan de Ringoven 15, 3961 EG en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, hierna te noemen: traits finder B.V.


Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

  • traits finder B.V.: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
  • Opdrachtgever: de wederpartij van traits finder B.V.
  • Overeenkomst: de overeenkomst tot Levering van Software, consultancy, training of Support in de ruimste zin van het woord.

Artikel 2: Algemeen

1.             Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen traits finder B.V. en een opdrachtgever,           respectievelijk hun rechtsopvolgers, waarop traits finder B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.             De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met traits finder B.V., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3.             Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4.             De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5.             Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. traits finder B.V. en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

6.             traits finder B.V. behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een voorgenomen wijziging wordt bekend gemaakt op de website van traits finder B.V. Wijzigingen treden in werking dertig (30) dagen na bekendmaking.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

1.             Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2.             De door traits finder B.V. gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. traits finder B.V. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.             Offertes van traits finder B.V. zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. traits finder B.V. zal de door hem te verrichten opdrachten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De training en consultancy verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

4.             De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis en verblijfkosten en andere opdracht gebonden kosten, tenzij anders aangegeven.

5.             Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is traits finder B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij traits finder B.V. anders aangeeft.

6.             Een samengestelde prijsopgave verplicht traits finder B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7.             Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

1.             Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, kan traits finder B.V. bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden, echter uitsluitend in overleg met de opdrachtgever.

2.             De opdrachtgever draagt er zorg voor dat medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever in voldoende mate beschikbaar zijn.

3.             De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan traits finder B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan traits finder B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan traits finder B.V. zijn verstrekt, heeft traits finder B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.             traits finder B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat traits finder B.V. is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5.             Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan traits finder B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.             Als traits finder B.V. daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie traits finder B.V. kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een internetaansluiting.

7.             Opdrachtgever vrijwaart traits finder B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst

1.             Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2.             De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien de partijen tussentijds overeenkomen, de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

3.             Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. traits finder B.V. zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

4.             Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal traits finder B.V. de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.             Indien een vast honorarium is overeengekomen zal traits finder B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

6.             In afwijking van lid 3 zal traits finder B.V. geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan traits finder B.V. kunnen worden toegerekend.

Artikel 6: Contractduur; uitvoeringstermijn

1.             Een training en consultancy overeenkomst met opdrachtgever wordt in beginsel aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De doorlooptijd van de opdracht kan immers door diverse factoren worden beïnvloed, zodat van tevoren geen exacte doorlooptijd kan worden gegeven. Bij een software abonnement geldt in beginsel een jaar contract. 12 maanden na activering van het product.

2.             In financiële zin is de training en consultancy opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

3.             Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van traits finder B.V., zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7: Personeel

1.             traits finder B.V. kan in overleg met de opdrachtgever de betrokken te werk gestelde  vervangen, indien beide menen dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten werkzaamheden niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden.

2.             Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, anders dan na overleg met de wederpartij.

Artikel 8: Tussentijdse beëindiging

1.             Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.

2.             traits finder B.V. mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. traits finder B.V. behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties/facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

3.             Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

Artikel 9: Honorarium

1.             Partijen komen in de overeenkomst overeen of traits finder B.V. haar werkzaamheden uitvoert op basis van een abonnement op de software. Inzet van uren worden via een vast honorarium dan wel op basis van de werkelijk bestede uren op basis van de gebruikelijke uurtarieven van traits finder B.V.

2.             Opdrachtgever betaalt voor de ingebruikname van de software een voorruitbetaling voor een periode van een maand of een jaar.  Dit geeft recht op gebruik van de software over de betaalde periode. Het uurtarief voor medewerkers van traits finder B.V. is als volgt vastgesteld: – Consultancy: Inzet Marco van Damme  € 90,– per uur – Projectmanagement € 45,– per uur – Development € 35,– per uur – Design € 40,– per uur

3.             traits finder B.V. is gerechtigd eventuele reistijd voor, van en naar opdrachtgever van haar medewerkers in rekening te brengen. Hiervoor hanteert zij een tarief van 50% van het normale uurtarief van de betreffende medewerker van traits finder B.V.

4.             Offertes is, en eventuele kostenramingen zijn exclusief btw.

5.             Bij opdrachten waarbij traits finder B.V. haar werkzaamheden uitvoert op basis van werkelijk bestede uren en vastgestelde uurtarieven, factureert traits finder B.V. wekelijks de daadwerkelijk bestede uren van de voorafgaande week. Conform artikel 10 onder 1 hanteert traits finder B.V. een betalingstermijn van 14 dagen.

6.             Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand waarbij een vaste prijs verschuldigd is, zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.

7.             Indien traits finder B.V. met de opdrachtgever een vaste prijs of uurtarief overeenkomt, is traits finder B.V. niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Indien traits finder B.V. kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, bijv. lonen of prijzen aanmerkelijk zijn gewijzigd, is zij gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen. Bovendien mag traits finder B.V. het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan traits finder B.V., dat in redelijkheid niet van traits finder B.V. mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

8.             In andere gevallen dan als bedoeld in artikel 8 onder 1. is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

9.             Traits finder B.V. zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Traits finder B.V. zal daarbij de omvang van de verhoging en de datum waarop deze zal ingaan, vermelden.

10.           Indien opdrachtgever de door Traits finder B.V. kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven dagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Traits finder B.V. genoemde datum waarop de prijs of tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 10: Betaling

1.             Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door traits finder B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

2.             Indien opdrachtgever niet binnen de termijn van 5 dagen tot betaling over is gegaan, is traits finder B.V. gerechtigd haar werkzaamheden voor opdrachtgever op te schorten tot de dag der algehele voldoening. traits finder B.V. zendt opdrachtgever op de vervaldag van de factuur een betalingsherinnering waarbij opdrachtgever tevens op het opschortingsrecht van traits finder B.V. wordt gewezen. traits finder B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien zij haar werkzaamheden opschort als gevolg van het onbetaald blijven van (een) factu(u)r(en) door opdrachtgever.

3.             Indien opdrachtgever niet binnen de termijn van 5 dagen tot betaling over is gegaan, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke (handels)rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

4.             In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van traits finder B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5.             In geval van meerdere natuurlijke personen of een v.o.f. als opdrachtgever van traits finder B.V. is iedere natuurlijke persoon en/of de vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel van alle vorderingen van traits finder B.V. op opdrachtgever.

6.             traits finder B.V. heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. traits finder B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. traits finder B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

7.             Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De verschuldigde incassokosten worden berekend overeenkomstig het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke incassokosten en zullen bedragen:

a. 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,- van de vordering;

b. 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,- van de vordering;

c. 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,- van de vordering;

d. 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,- van de vordering;

e. 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-.

8.             De in het voorgaande lid bedoelde vergoeding bedraagt tenminste € 40,-. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op opdrachtgever worden verhaald.

9.             Indien traits finder B.V. hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 11: Onderzoek, reclames

1.             Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan traits finder B.V. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat traits finder B.V. in staat is adequaat te reageren.

2.             Indien een klacht gegrond is, zal traits finder B.V. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3.             Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal traits finder B.V. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

1.             Indien traits finder B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2.             traits finder B.V. is slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door traits finder B.V. van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij de uitvoering in het kader van de opdrachten mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid van traits finder B.V. is altijd beperkt tot het bedrag van het honorarium dat traits finder B.V. voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen.

3.             In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het bedrag dat traits finder B.V. voor haar werkzaamheden over de laatste zes maanden aan honorarium heeft ontvangen.

4.             Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van traits finder B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan traits finder B.V. toegerekend kunnen worden;

• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5.             traits finder B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.             De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van traits finder B.V. of haar ondergeschikten.

Artikel 13: Vrijwaringen

1.             De opdrachtgever vrijwaart traits finder B.V. voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2.             Indien opdrachtgever aan traits finder B.V. informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op eigendom of auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 14: Overmacht

1.             Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2.             Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop traits finder B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor traits finder B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3.             traits finder B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat traits finder B.V. haar verplichtingen had moeten nakomen.

4.             Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5.             Voor zover Traits finder B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Traits finder B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15: Geheimhouding

1.             Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2.             Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, traits finder B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en traits finder B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is traits finder B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 16: Intellectuele eigendom

1.             Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt traits finder B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die traits finder B.V. toekomen op grond van de Auteurswet.

2.             Alle door traits finder B.V. verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van traits finder B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

3.             Traits finder B.V. behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17: Geschillen

1.             De rechter in de vestigingsplaats van traits finder B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft traits finder B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2.             Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 18: Toepasselijk recht

 Algemene voorwaarden – juni 2020

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de werkzaamheden van traits finder B.V., kantoorhoudende in Wijk bij Duurstede  aan de Ringoven 15, 3961 EG en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 000000, hierna te noemen: traits finder B.V.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

  • traits finder B.V.: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
  • Opdrachtgever: de wederpartij van traits finder B.V.
  • Overeenkomst: de overeenkomst tot Levering van Software, consultancy, training of Support in de ruimste zin van het woord.

Artikel 2: Algemeen

1.             Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen traits finder B.V. en een opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers, waarop traits finder B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.             De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met traits finder B.V., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3.             Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4.             De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5.             Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. traits finder B.V. en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

6.             traits finder B.V. behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een voorgenomen wijziging wordt bekend gemaakt op de website van traits finder B.V. Wijzigingen treden in werking dertig (30) dagen na bekendmaking.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

1.             Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2.             De door traits finder B.V. gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. traits finder B.V. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.             Offertes van traits finder B.V. zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. traits finder B.V. zal de door hem te verrichten opdrachten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De training en consultancy verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

4.             De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis en verblijfkosten en andere opdracht gebonden kosten, tenzij anders aangegeven.

5.             Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is traits finder B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij traits finder B.V. anders aangeeft.

6.             Een samengestelde prijsopgave verplicht traits finder B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7.             Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

1.             Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, kan traits finder B.V. bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden, echter uitsluitend in overleg met de opdrachtgever.

2.             De opdrachtgever draagt er zorg voor dat medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever in voldoende mate beschikbaar zijn.

3.             De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan traits finder B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan traits finder B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan traits finder B.V. zijn verstrekt, heeft traits finder B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.             traits finder B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat traits finder B.V. is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5.             Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan traits finder B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.             Als traits finder B.V. daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie traits finder B.V. kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een internetaansluiting.

7.             Opdrachtgever vrijwaart traits finder B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst

1.             Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2.             De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien de partijen tussentijds overeenkomen, de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

3.             Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. traits finder B.V. zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

4.             Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal traits finder B.V. de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.             Indien een vast honorarium is overeengekomen zal traits finder B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

6.             In afwijking van lid 3 zal traits finder B.V. geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan traits finder B.V. kunnen worden toegerekend.

Artikel 6: Contractduur; uitvoeringstermijn

1.             Een training en consultancy overeenkomst met opdrachtgever wordt in beginsel aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De doorlooptijd van de opdracht kan immers door diverse factoren worden beïnvloed, zodat van tevoren geen exacte doorlooptijd kan worden gegeven. Bij een software abonnement geldt in beginsel een jaar contract. 12 maanden na activering van het product.

2.             In financiële zin is de training en consultancy opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

3.             Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van traits finder B.V., zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7: Personeel

1.             traits finder B.V. kan in overleg met de opdrachtgever de betrokken te werk gestelde  vervangen, indien beide menen dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten werkzaamheden niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden.

2.             Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, anders dan na overleg met de wederpartij.

Artikel 8: Tussentijdse beëindiging

1.             Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.

2.             traits finder B.V. mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. traits finder B.V. behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties/facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

3.             Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

Artikel 9: Honorarium

1.             Partijen komen in de overeenkomst overeen of traits finder B.V. haar werkzaamheden uitvoert op basis van een abonnement op de software. Inzet van uren worden via een vast honorarium dan wel op basis van de werkelijk bestede uren op basis van de gebruikelijke uurtarieven van traits finder B.V.

2.             Opdrachtgever betaalt voor de ingebruikname van de software een voorruitbetaling voor een periode van een maand of een jaar.  Dit geeft recht op gebruik van de software over de betaalde periode. Het uurtarief voor medewerkers van traits finder B.V. is als volgt vastgesteld: – Consultancy: Inzet Marco van Damme  € 90,– per uur – Projectmanagement € 45,– per uur – Development € 35,– per uur – Design € 40,– per uur

3.             traits finder B.V. is gerechtigd eventuele reistijd voor, van en naar opdrachtgever van haar medewerkers in rekening te brengen. Hiervoor hanteert zij een tarief van 50% van het normale uurtarief van de betreffende medewerker van traits finder B.V.

4.             Offertes is, en eventuele kostenramingen zijn exclusief btw.

5.             Bij opdrachten waarbij traits finder B.V. haar werkzaamheden uitvoert op basis van werkelijk bestede uren en vastgestelde uurtarieven, factureert traits finder B.V. wekelijks de daadwerkelijk bestede uren van de voorafgaande week. Conform artikel 10 onder 1 hanteert traits finder B.V. een betalingstermijn van 14 dagen.

6.             Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand waarbij een vaste prijs verschuldigd is, zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.

7.             Indien traits finder B.V. met de opdrachtgever een vaste prijs of uurtarief overeenkomt, is traits finder B.V. niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Indien traits finder B.V. kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, bijv. lonen of prijzen aanmerkelijk zijn gewijzigd, is zij gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen. Bovendien mag traits finder B.V. het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan traits finder B.V., dat in redelijkheid niet van traits finder B.V. mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

8.             In andere gevallen dan als bedoeld in artikel 8 onder 1. is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

9.             Traits finder B.V. zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Traits finder B.V. zal daarbij de omvang van de verhoging en de datum waarop deze zal ingaan, vermelden.

10.           Indien opdrachtgever de door Traits finder B.V. kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven dagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Traits finder B.V. genoemde datum waarop de prijs of tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 10: Betaling

1.             Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door traits finder B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

2.             Indien opdrachtgever niet binnen de termijn van 5 dagen tot betaling over is gegaan, is traits finder B.V. gerechtigd haar werkzaamheden voor opdrachtgever op te schorten tot de dag der algehele voldoening. traits finder B.V. zendt opdrachtgever op de vervaldag van de factuur een betalingsherinnering waarbij opdrachtgever tevens op het opschortingsrecht van traits finder B.V. wordt gewezen. traits finder B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien zij haar werkzaamheden opschort als gevolg van het onbetaald blijven van (een) factu(u)r(en) door opdrachtgever.

3.             Indien opdrachtgever niet binnen de termijn van 5 dagen tot betaling over is gegaan, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke (handels)rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

4.             In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van traits finder B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5.             In geval van meerdere natuurlijke personen of een v.o.f. als opdrachtgever van traits finder B.V. is iedere natuurlijke persoon en/of de vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel van alle vorderingen van traits finder B.V. op opdrachtgever.

6.             traits finder B.V. heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. traits finder B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. traits finder B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

7.             Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De verschuldigde incassokosten worden berekend overeenkomstig het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke incassokosten en zullen bedragen:

a. 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,- van de vordering;

b. 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,- van de vordering;

c. 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,- van de vordering;

d. 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,- van de vordering;

e. 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-.

8.             De in het voorgaande lid bedoelde vergoeding bedraagt tenminste € 40,-. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op opdrachtgever worden verhaald.

9.             Indien traits finder B.V. hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 11: Onderzoek, reclames

1.             Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan traits finder B.V. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat traits finder B.V. in staat is adequaat te reageren.

2.             Indien een klacht gegrond is, zal traits finder B.V. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3.             Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal traits finder B.V. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

1.             Indien traits finder B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2.             traits finder B.V. is slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door traits finder B.V. van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij de uitvoering in het kader van de opdrachten mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid van traits finder B.V. is altijd beperkt tot het bedrag van het honorarium dat traits finder B.V. voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen.

3.             In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het bedrag dat traits finder B.V. voor haar werkzaamheden over de laatste zes maanden aan honorarium heeft ontvangen.

4.             Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van traits finder B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan traits finder B.V. toegerekend kunnen worden;

• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5.             traits finder B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.             De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van traits finder B.V. of haar ondergeschikten.

Artikel 13: Vrijwaringen

1.             De opdrachtgever vrijwaart traits finder B.V. voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2.             Indien opdrachtgever aan traits finder B.V. informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op eigendom of auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 14: Overmacht

1.             Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2.             Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop traits finder B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor traits finder B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3.             traits finder B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat traits finder B.V. haar verplichtingen had moeten nakomen.

4.             Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5.             Voor zover Traits finder B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Traits finder B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15: Geheimhouding

1.             Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2.             Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, traits finder B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en traits finder B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is traits finder B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 16: Intellectuele eigendom

1.             Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt traits finder B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die traits finder B.V. toekomen op grond van de Auteurswet.

2.             Alle door traits finder B.V. verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van traits finder B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

3.             Traits finder B.V. behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17: Geschillen

1.             De rechter in de vestigingsplaats van traits finder B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft traits finder B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2.             Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 18: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen traits finder B.V. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.